wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

Zakończenie projektu DUAL

30 kwiecień 2020

Szanowni Państwo,

w dniu 30.04.2020r., zgodnie z harmonogramem, zakończyliśmy realizację partnerskiego projektu pn. „DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

 

Zakończenie 2-dniowych ogólnopolskich warsztatów wdrożeniowych (zad. 5) - grupa 25/DUAL

10 marzec 2020

Szanowni Państwo,

w dniach 25-26.02.2020r. odbyły się ostatnie warsztaty zaplanowane w projekcie (zadanie nr 5) dla użytkowników typu a) i b).

Dziękujemy uczestnikom ze wszystkich 25 grup szkoleniowych za aktywny udział i zainteresowanie rozwiązaniem wypracowanym w projekcie pn. „DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

W okresie 04.11.2019r. do 26.02.2020r Lider Projektu - Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego realizował zadanie organizacji warsztatów komputerowych dla 25 grup szkoleniowych i łącznie 75 różnych instytucji, mających siedzibę na terenie całego kraju, stanowiących m.in. firmy szkoleniowe, fundacje, stowarzyszenia, Ochotnicze Hufce Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, szkoły podstawowe, szkoły średnie, centra edukacyjne, ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedsiębiorstwa komercyjne, agencje doradztwa i poradnictwa zawodowego, agencje pośrednictwa pracy, ośrodki wspierania organizacji pozarządowych i inne.

Każda z grup szkoleniowych otrzymała osobiste wsparcie trenera i eksperta merytorycznego Partnera Projektu (Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) w ramach cyklu szkoleniowego obejmującego 2 dni x 6 godzin lekcyjnych oraz egzamin wewnętrzny z zakresu nabycia kompetencji cyfrowych przez uczestników szkoleń, a także wsparcie towarzyszące obejmujące nocleg w hotelu***, pełne wyżywienie i przerwy kawowe oraz możliwość refundacji kosztów dojazdu na warsztaty i powrotu do miejsca zamieszkania.

Pozostali eksperci ze strony Partnera Projektu świadczyli wsparcie zdalne/infolinię.

Miło nam Państwa poinformować, że wzrost wiedzy z obsługi platformy cyfrowej stwierdzono u 98% uczestników warsztatów.

Dziękujemy Państwu również za informacje jakie otrzymujemy, o przydatności platformy DUAL w pracy z odbiorcami docelowymi - uczniami/studentami, absolwentami i młodzieżą tzw. NEET.

 

Kliknij poniżej, aby pobrać raport z warsztatów wdrożeniowych (zadanie nr 5) w formacie PDF:

TUTAJPoniżej zdjęcia ze szkolenia:

Wizyta u Partnera z Belgii - organizacji rządowej SYNTRA Vlaanderen (oddziały: Bruksela, Leuven, Antwerpia)

14 luty 2020

Szanowni Państwo!

Zakończyliśmy 4-dniową wizytę u naszego Partnera ponadnarodowego z Belgii - organizacji rządowej SYNTRA Vlaavderen. Wizyta miała na celu omówienie efektów projektu DUAL i projektu belgijskiego TPI-55 przez 4-rech ekspertów krajowych, jak i 5-ciu ekspertów ponadnarodowych z Belgii i 4-rech ekspertów ponadnarodowych z Bułgarii (partnerów w projekcie belgijskim TPI-55), wymianę dobrych praktyk, doświadczeń i informacji z instytucją belgijską oraz podsumować niemal 3-letnią współpracę ponadnarodową.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu z części wydarzenia, na kanale SYNTRA Vlaanderen:
https://www.youtube.com/watch?v=iYscvkWYmWE

Dostępna jest również fotorelacja na FB SYNTRA Vlaanderen:
 https://www.facebook.com/pg/syntravlaanderen/photos/?tab=album&album_id=1004154599968819&ref=page_internal

Program wizyty był bardzo bogaty i obejmował spotkania z ekspertami belgijskimi (pracownikami i współpracownikami trzech oddziałów organizacji SYNTRA Vlaanderen), ekspertami bułgarskimi oraz udział w konferencji na temat kształcenia dualnego w Belgii (jak i efektów projektu TPI-55), która odbyła się w mieście Leuven.

Program obejmował m.in.:
1) Wizytę w oddziale SYNTRA Vlaanderen w Brukseli (odbyło się spotkanie z ekspertem ponadnarodowym - Karlien Winnelinckx) - omówiono trudności i problemy w projektach polskim i belgijskim  oraz występujące na szczeblu narodowym przy wdrażaniu reformy edukacji zawodowej i dualnego systemu kształcenia zawodowego w obu krajach.
2) Udział w dwumodułowej konferencji (około 300 uczestników), która odbyła się w mieście Leuven (sesje: plenarna na temat kształcenia dualnego i interaktywne przedstawiające efekty projektów innowacyjnych realizowanych przez różne organizacje belgijskie, w tym przez SYNTRA Vlaanderen, CEPAG, EURASHE).
3) Spotkanie z dwoma ekspertami z Belgii, którzy w czerwcu 2019r. gościli w Polsce - omówiono strukturę działania organizacji SYNTRA Vlaanderen, decyzję o likwidacji tego podmiotu i podziale na różne departamenty oraz przyszłą strukturę podmiotu.
4) Spotkanie z ekspertem SYNTRA Vlaanderen z oddziału w Leuven i delegacją z Bułgarii - omówiono sytuację w polskich, bułgarskich i belgijskich miastach w kontekście młodzieży NEET, dostępną literaturę i potencjał współpracy pomiędzy organizacjami w przyszłości.
5) Spotkanie z koordynatorem projektu wymiany ponadnarodowej Erasmus+ pn. Erasdu, realizowanego przez oddział SYNTRA Vlaanderen w Antwerpii.
6) Wizytę w Szkole Polskiej im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli.

Poniżej zdjęcia z wizyty (pierwsze 5 zdjęć pochodzi z FB SYNTRA Vlaanderen):

Ogólnopolskie warsztaty wdrożeniowe (zad. 5) zbliżają się ku zakończeniu - grupy 21/DUAL, 22/DUAL, 23/DUAL, 24/DUAL

28 styczeń 2020

 Szanowni Państwo,

 odbyły się kolejne 2-dniowe warsztaty zaplanowane w projekcie (zadanie nr 5) dla użytkowników typu a) i b) z terenu województw: mazowieckie, śląskie, małopolskie i podkarpackie.

 Pozostała do przeszkolenia ostatnia grupa zrekrutowanych użytkowników.

 Poniżej zdjęcia ze szkoleń:

 

Podkategorie