wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

Partnerzy

Lider Partnerstwa

 

Fundacja Educare et Servire – osoba prawna prowadząca szkoły - została założona i ufundowana przez Antoniego Kamińskiego - lokalnego lidera, społecznika oraz jednego z pionierów samorządu terytorialnego i gospodarczego w początkach lat 90-tych – na mocy notarialnego Aktu Powołania Fundacji z dnia 8 marca 2004 roku w Krakowie.

Educare et Servire jest organizacją pozarządową, o charakterze non-profit. Celem fundacji jest wspieranie rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez szeroko rozumiane procesy edukacyjne, zmierzające do wzrostu samoświadomości społecznej oraz kreowania indywidualnych i zbiorowych postaw aktywnych. Misją Fundacji jest służba rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, aby - zgodnie z nazwą Fundacji „educare et servire” z łacińskiego oznacza „uczyć i służyć” – poprzez uczenie siebie i innych, mądrze i dalekowzrocznie wykorzystać wszelki potencjał lokalny w celu dokonywania optymalnych wyborów dla zrównoważonego rozwoju naszego regionu i wzrostu zamożności jego mieszkańców.

W latach 2004 – 2015 prowadziła dwuletnią policealną  szkołą zawodową – pod nazwą Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki w Dębicy , której od roku 1995, po powrocie ze studiów w USA,  dyrektorem był Antoni Kamiński, jej założyciel. Szkoła wzorując się na college’ach amerykańskich wykształciła kilka tysięcy techników w ponad 10 zawodach i była największą szkołą policealną w regionie.

W latach 2006-2011 dla osób dorosłych uczących się w szkole policealnej na kierunkach hotelarstwo, kucharz i kelner EDUCARE et Servire realizowała  projekt staży zawodowych pn. Program Mallorca, który był realizowany we współpracy z hotelarzami  z Hiszpanii oraz Wyższą szkołą Turystyki na Balearach. Program Mallorca działał  7 lat bez dofinansowania ze środków UE i składał się z 2 faz:pierwsza czyli wyjazd w kwietniu na 6 tygodni na tzw. program Hotel-Szkoła. gdzie uczestnicy poznawali Hotel i uczyli się zawodów: kelner, pokojówka i pomocnik kucharza w realnych warunkach hotelowych sieci EDEN HOTELS na Majorce. W fazie drugiej uczestnicy odbywali płatne staże (max.6 miesięczne) w tej samej sieci hoteli.  Program Mallorca był poprzedzony kursem przygotowawczym w Polsce i obejmował naukę języka hiszpańskiego i angielskiego oraz elementy dotyczące wiedzy o kulturze, historii i obyczajach na Majorce ( często z udziałem native speakerów) .  Program Mallorca był klasycznym przykładem kształcenia dualnego i prekursorskim programem realizowanym w Polsce w tamtym okresie.  

Fundacja Educare et Servire do 2014 roku kontynuuje swoją działalność edukacyjną w zakresie zawodów hotelarsko-gastronomicznych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły przysposabiającej do zawodu. Od 5 lat Fundacja  prowadzi Szkołę Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów w Dębicy (jest to 3 letnia branżowa szkoła zawodowa I stopnia). Wiodącymi zawodami  w SUHSGiIZ w Dębicy jest Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz (od września 2019r. Pracownik pomocniczy gastronomii). Uczniami Szkół Educare  są osoby z lekką i umiarkowana niepełnosprawnością intelektualną. Nauka w szkołach Fundacji EDUCARE nastawiona jest na praktyczną naukę zawodu, która uczniowie nabywają w codziennych zajęciach praktycznych realizowanych w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych pod okiem praktyków. Poza tym  Uczniowie SUHSGiIZ po przygotowaniu w pracowniach szkolnych równolegle odbywają praktyki zawodowe w partnerskim ośrodku OWS Grand Chotowa & SPA.

W obecnej perspektywie UE 2014-2020 projekty Fundacji związane z aktywizacją zawodową to m.in. "Moje Lepsze Jutro", "Moje Nowe Kwalifikacje", "Moje Nowe Kwalifikacje II", "Elastyczna Ścieżka do Zatrudnienia 30+", "Szkoła Talentów", czy "Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej".

Antoni Kamiński–Prezydent Fundacji, Dyrektor SUHSGiIZ w Dębicy - absolwent studiów inżynierskich, magisterskich i podyplomowych na uczelniach krajowych – Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Jagielloński  i zagranicznych - Le Moyne College w Syracuze (USA), jako  stypendysta rządu USA, (1994-1995) w zakresie marketingu terytorialnego, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania oświatą oraz rozwoju terytorialnego; założyciel i członek zarządów wielu organizacji pozarządowych, doświadczony wykładowca, trener oraz koordynator projektów międzynarodowych. Pierwsza wizja szkoły zawodowej Kamińskiego, opartej na wzorcach amerykańskich (praktyczna nauka zawodu we współpracy z przedsiębiorcami – kształcenie dualne) powstała już w roku 1995 po powrocie z USA w formie Policealnego Studium Zawodowego w Dębicy. Jego dewizą i celem jest pomaganie ludziom poprzez „podawania im wędki” w formie praktycznej nauki zawodu, jako skutecznego narzędzia pracy i samodzielności oraz niezależności – nie tylko ekonomicznej. Antoni Kamiński jest przedsiębiorcą od 1979 r., prowadząc swoją działalność na terenie Polski i USA. Od 1995 roku dyrektor PSZ w Dębicy, od 2000 roku Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki, której był pomysłodawcą i współzałożycielem. W latach 1998 – obecnie, współorganizator licznych seminariów, konferencji i misji gospodarczych dla samorządów i przedsiębiorców do USA, Belgi, Luksemburga, Francji, Niemiec, Rosji, Ukrainy. Od 2000 roku ekspert turystyki w wielu projektach związanych z rozwojem regionalnym i turystyką. Wielokrotnie wyróżniony za zasługi na polu inicjatyw lokalnych, związanych z rozwojem regionu poprzez turystykę (w tym 3 krotnie Medalem za Zasługi dla Turystyki ). Inicjator współpracy zagranicznej zarówno w ramach Fundacji (Staże - Cypr od 2003) Anglii (2004), Współtwórca Programu Mallorca. Organizator i uczestnik wyjazdów studyjnych do Włoch, Austrii, Hiszpanii i Szwajcarii dla Euroregionu Karpaty.

Więcej informacji o firmie na stronie www.educare.pl

 

Partner krajowy

BD Center sp. z o. o. jest profesjonalną, niezależną i dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - badawczą, funkcjonującą na rynku od 2001 roku.

Działając na rzecz komercjalizacji, transferu wiedzy i technologii ze świata nauki do świata biznesu, BD Center specjalizuje się w realizacji badań społecznych, szkoleniach, projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu polityki społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości. BD Center świadczy także pełen zakres usług analitycznych i konsultacyjnych.

Naszymi Klientami są instytucje działające w rozmaitych branżach i sferach życia publicznego: przedsiębiorstwa, jednostki administracji państwowej i samorządowej oraz organizacje pozarządowe.

Dysponujemy zgranym i kreatywnym zespołem o znaczącym dorobku naukowym i bogatym doświadczeniu praktycznym. Posiadamy wysoce merytoryczną kadrę badawczą i analityczną
a fundament naszej działalności stanowią zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Ciągły rozwój firmy pozwala na indywidualne i dokładne dopasowanie naszej oferty do Państwa wymogów i oczekiwań, gwarantując przy tym najwyższą jakość świadczonych usług.

Więcej informacji o firmie na stronie www.bdcenter.pl.

 

Partner krajowy

 UP im KEN

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - załozony w 1946r. Uznany za najlepszą wyższą uczelnię pedagogiczną w Polsce. Jeden z 20 uniwersytetów w kraju, rekomendowany przez MNiSW do uzyskania statusu uczelni badawczej w konkursie Inicjatywa doskonałości uczelnia badawcza.
Uniwersytet kształci nie tylko osoby młode głównie do 30r.ż., ale też dyrektorów szkół, nauczycieli, trenerów, doradców,  kadrę pedagogiczną i posiada ku temu wyspecjalizowane jednostki jak np. Europejskie Centrum Kształcenia Nauczycieli, czy Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą, oferujący kursy dydaktyczne w zakresie wsparcia metodycznego, doradztwa, konsultacji indywidualnych i przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie dysponuje Biurem ds. Współpracy Międzynarodowej, dzięki któremu studenci oraz pracownicy placówki mają możliwość skorzystania z programów wymiany zagranicznej. Jednocześnie, w ramach umów bilateralnych, studenci oraz kadra naukowo-dydaktyczna zagranicznych uczelni, również mają możliwość skorzystania z oferty wymiany międzynarodowej.

Ponadto UP posiada wyspecjalizowane jednostki prowadzące badania społeczne (m.in. CATI, CAVI,FOCUS,IDI,PAPI, Desk Research, FGI, Etnografia, DIADY, obserwacje, metoda tajemniczego klienta, metody partycypacyjne case  study) i ewaluacyjne, diagnozy społeczne, jak Pracownię Badań Społecznych (PBS), działająca przy Instytucie Filozofii i Socjologii (IFiS) UP, która realizować będzie merytoryczną część działań projektowych (www.pbs.up.krakow.pl/oferta/).

Więcej informacji o firmie na stronie www.up.krakow.pl.

 

Partner ponadnarodowy

Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen. Jest to organizacja rządowa, która ma na celu wspieranie kształcenia zawodowego. Zajmuje się m.in. wprowadzaniem szkolenia dualnego we Flandrii, a także certyfikowaniem przedsiębiorstw, które chcą przyjmować uczniów  do siebie w celach szkoleniowych.

Więcej informacji o firmie na stronie www.syntravlaanderen.be.