wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

O projekcie

Pełna nazwa projektu:
DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia dualnego

Program:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer i nazwa Priorytetu:
IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Numer i nazwa Działania:
4.3 Współpraca ponadnarodowa

Instytucja Pośrednicząca:
Centrum Projektów Europejskich w Warszawie

Beneficjenci:                                                                           
Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego, BD Center sp. z o.o. (w latach 2017 i 2018), Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (w latach 2019 i 2020), Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen.

Główny cel projektu:

Wypracowanie i wdrożenie przez minimum 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w Polsce i Belgii, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenie odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodzieży tzw. NEET (ang. not in employment, education or training) powyżej 18 roku życia w nabyciu kwalifikacji zawodowych.

Etapy realizacji projektu:

  • przygotowanie rozwiązania we współpracy z Partnerem zagranicznym
  • testowanie wypracowanego rozwiązania w grupie docelowej
  • analiza efektów testowania rozwiązania z uwzględnieniem opinii ekspertów merytorycznych i partnera zagranicznego
  • opracowanie ostatecznej wersji produktu gotowego do wdrożenia z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzenie analiz ze wsparciem partnera ponadnarodowego
  • działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki
  • wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkowników w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowanych rozwiązań wypracowanych w projekcie

Główne produkty projektu:

1) 16 raportów (1 raport na każdy region Polski) dla nauczycieli szkolenia i kształcenia zawodowego i/lub Dyrektorów szkół i innych placówek kształcenia i szkolenia zawodowego z rekomendacjami dotyczącymi tworzenia nowych programów nauczania, lub też modyfikacjami istniejących programów nauczania, aby wypełnić postulat kształcenia dualnego i współpracy z lokalnymi/regionalnymi pracodawcami, Centrami Kształcenia Praktycznego (CKP), m.in. z użyciem produktów projektu;

2) 3 kursy typu E-learning przeznaczone do wzmocnienia doradztwa zawodowego w placówkach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego, CKP, publicznych i niepublicznych Agencjach Doradztwa i Poradnictwa zawodowego pomagające w obsłudze ściśle określonej grupy klientów: uczniów i absolwentów placówek kształcenia i szkolenia zawodowego w wieku powyżej 18 roku życia oraz młodzieży NEET powyżej 18 roku życia przez utworzenie 3 modelowych ścieżek aktywizacji  - poprzez dalsze kształcenie lub szkolenie zawodowe, w tym poprzez kształcenie dualne;

3) 1 narzędzie diagnostyczne dla doradców zawodowych pracujących z uczniami, absolwentami i młodzieżą NEET jako potencjalnymi kandydatami placówek kształcenia lub szkolenia zawodowego, które umożliwi im ocenić poziom motywacji, oczekiwań, umiejętności klienta, a następnie umożliwi zestawienie tychże z oczekiwaniami regionalnego rynku pracy i w efekcie pozwoli doradcy zawodowemu zaproponować optymalną ścieżkę rozwoju dla klienta;

4) 1 ogólnopolska platforma WWW związana z edukacją zawodową i kształceniem dualnym, na której produkty projektu zostaną umieszczone i udostępnione podczas trwania projektu i po jego zakończeniu.

Planowane efekty projektu:

1) Minimum 30 instytucji wdroży nowe rozwiązania wypracowane w projekcie we współpracy z partnerem ponadnarodowym;

2) 3 instytucje/beneficjenci projektu na skutek realizacji projektu wymienią wiedzę i doświadczenie z partnerem ponadnarodowym;

.3) minimum 169 osób - personel zarządczy i/lub kadra użytkowników zwiększy wiedzę i motywację do podjęcia działań na rzecz odbiorców docelowych przy użyciu wypracowanych w projekcie rozwiązań i instrumentów.

Wartość projektu: 1 280 360,40 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 207 251,82 zł.