wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

Zakończenie 2-dniowych ogólnopolskich warsztatów wdrożeniowych (zad. 5) - grupa 25/DUAL

Szanowni Państwo,

w dniach 25-26.02.2020r. odbyły się ostatnie warsztaty zaplanowane w projekcie (zadanie nr 5) dla użytkowników typu a) i b).

Dziękujemy uczestnikom ze wszystkich 25 grup szkoleniowych za aktywny udział i zainteresowanie rozwiązaniem wypracowanym w projekcie pn. „DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

W okresie 04.11.2019r. do 26.02.2020r Lider Projektu - Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego realizował zadanie organizacji warsztatów komputerowych dla 25 grup szkoleniowych i łącznie 75 różnych instytucji, mających siedzibę na terenie całego kraju, stanowiących m.in. firmy szkoleniowe, fundacje, stowarzyszenia, Ochotnicze Hufce Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, szkoły podstawowe, szkoły średnie, centra edukacyjne, ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedsiębiorstwa komercyjne, agencje doradztwa i poradnictwa zawodowego, agencje pośrednictwa pracy, ośrodki wspierania organizacji pozarządowych i inne.

Każda z grup szkoleniowych otrzymała osobiste wsparcie trenera i eksperta merytorycznego Partnera Projektu (Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) w ramach cyklu szkoleniowego obejmującego 2 dni x 6 godzin lekcyjnych oraz egzamin wewnętrzny z zakresu nabycia kompetencji cyfrowych przez uczestników szkoleń, a także wsparcie towarzyszące obejmujące nocleg w hotelu***, pełne wyżywienie i przerwy kawowe oraz możliwość refundacji kosztów dojazdu na warsztaty i powrotu do miejsca zamieszkania.

Pozostali eksperci ze strony Partnera Projektu świadczyli wsparcie zdalne/infolinię.

Miło nam Państwa poinformować, że wzrost wiedzy z obsługi platformy cyfrowej stwierdzono u 98% uczestników warsztatów.

Dziękujemy Państwu również za informacje jakie otrzymujemy, o przydatności platformy DUAL w pracy z odbiorcami docelowymi - uczniami/studentami, absolwentami i młodzieżą tzw. NEET.

 

Kliknij poniżej, aby pobrać raport z warsztatów wdrożeniowych (zadanie nr 5) w formacie PDF:

TUTAJPoniżej zdjęcia ze szkolenia: